Stran 1 od 5
SPLOŠNI POGOJI
NAGRADNIH IGER NA INTERNETU,
ki veljajo za internetna družbena omrežja FACEBOOK in INSTAGRAM
za profil Studio Freia, Masažni in kozmetični studio
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) Organizator nagradnih iger je Studio Freia d.o.o, s sedežem Partizanska 28, 2360 Radlje ob Dravi.
II. POGOJI SODELOVANJA
2. člen
(1) V nagradni igri lahko sodelujejo polnoletne osebe s stalnim ali začasnim bivališčem v Republiki Sloveniji. Mladoletne osebe (mlajše od 18 let) morajo imeti za sodelovanje v nagradni igri predhodno pisno soglasje staršev ali zakonitih zastopnikov.
(2) K nagradni igri lahko pristopijo vse osebe, ki so v okviru spletnega družabnega omrežja Facebook pridružene profilu organizatorja, na katerem poteka nagradna igra, oziroma vse osebe, ki so na tem profilu kliknile gumb »Všeč mi je.« oziroma »Like.«, razen če besedilo razpisane nagradne igre ne predvideva drugače.
(3) Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno z nakupom in ga organizator ne zaračunava.
(4) Udeleženci nagradne igre sami krijejo vse stroške sodelovanja v nagradni igri. Med stroške sodelovanja se, med drugim, uvrščajo:
– strošek dostopa do interneta in
– strošek prenosa podatkov z interneta.
(5) Všečkanje, označevanje in deljenje objav oziroma strani ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.
(6) V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni in zunanji pogodbeni sodelavci organizatorja.
III. POTEK NAGRADNE IGRE
3. člen
(1) Podrobna predstavitev in potek nagradne igre je na voljo na spletni strani in/ali Facebook profilu in/ali Instagram profilu organizatorja.
IV. PRAVILA NAGRADNE IGRE
4. člen
(1) Datum začetka in zaključka nagradne igre je objavljen na spletni strani in/ali Facebook profilu in/ali Instagram profilu, kjer nagradna igra tudi poteka.
Stran 2 od 5
(2) S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da udeleženec sprejema te splošne pogoje sodelovanja v nagradni igri in pogoje, ki so objavljeni na spletni strani in/ali Facebook profilu in/ali Instagram profilu.
(3) V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov (elektronskega naslova oziroma podatkov iz 3. odstavka 8. člena teh splošnih pogojev) si organizator pridržuje pravico, da udeležencu sodelovanje v nagradni igri zavrne ali ga iz nagradne igre izključi.
Udeleženec izgubi pravico do nagrade, če organizator ugotovi, da:
– udeleženec ni izpolnjeval pogojev sodelovanja;
– je udeleženec kršil pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri;
– udeleženec ne želi izpolniti obveznosti v skladu s temi pogoji ali posebnimi pogoji, objavljenimi na spletni strani in/ali Facebook profilu in/ali Instagram profilu, ali jih ni izpolnil pravočasno;
– v primeru prijav: če je prijava na kakršenkoli način neustrezna.
(4) V primeru, ko udeleženec izgubi pravico do nagrade, organizator presodi, ali bo nagrado podelil komu drugemu ali pa je ne bo podelil.
(5) V kolikor pogoji nagradne igre pogojujejo sodelovanje v nagradni igri s tem, da udeleženec predloži skice, risbe, fotografije, video posnetke ali drugo avtorsko gradivo, udeleženec s posredovanjem gradiva organizatorju jamči, da razpolaga z vsemi materialnimi avtorskimi upravičenji na tem gradivu in jih v celoti enkrat za vselej in za vse primere prenaša na organizatorja nagradne igre.
(6) S posredovanjem gradiva iz prejšnjega odstavka tega člena udeleženec podaja nepreklicno soglasje za objavo, razstavo, tiskanje, distribucijo ipd., v delu ali celoti, brez omejitev glede transformacij ali obdelave gradiva, v vseh medijih (tiskanih medijih, na spletnih straneh, Facebook in/ali Instagram profilih, oglaševalskih edicijah ali drugih medijih) organizatorja nagradne igre brez pravice do nadomestila oz. plačila. Hkrati se odpoveduje pravici pregledovati, odobriti, nasprotovati kakršnemu koli načinu uporabe gradiva, uredniški izbiri ali izgledu materiala.
(7) V primeru, da je udeleženec izžreban oziroma izbran za nagrajenca, ta s prevzemom nagrade podaja nepreklicno soglasje k sodelovanju z organizatorjem v smislu fotografiranja nagrajenca za potrebe oglaševanja oz. objav tako pridobljenega gradiva v vseh medijih (tiskanih medijih, na spletnih straneh, Facebook in/ai Instagram profilih, oglaševalskih edicijah ali drugih medijih) organizatorja nagradne igre brez pravice do nadomestila oz. plačila.
V. NAGRADE
5. člen
(1) Posamezni udeleženec nagradne igre lahko prejme le eno izmed nagrad. Če je udeleženec izžreban dvakrat ali večkrat, prejme tisto nagrado, za katero je bil izžreban najprej.
(2) Vrsta in opis nagrad sta predstavljena v besedilu razpisa nagradne igre na spletni strani in/ali Facebook profilu in/ali Instagram profilu, kjer nagradna igra tudi poteka.
(3) Nagrade niso zamenljive za drugo vrsto nagrade, izplačljive v gotovini ali prenosljive na tretje osebe.
Stran 3 od 5
VI. ŽREBANJE NAGRAD
6. člen
(1) Za organizacijo, izvedbo in nadzor nad potekom nagradne igre ter žrebanjem nagrajencev skrbi komisija, ki jo sestavljajo predstavniki organizatorja.
(2) Žrebanje nagrad bo potekalo na sedežu organizatorja na dan, ki je določen v opisu nagradne igre na spletni strani in/ali Facebook profilu in/ali Instagram profilu, najkasneje pa v 14-ih dneh po zaključku nagradne igre.
VII. OBVEŠČANJE NAGRAJENCEV
7. člen
(1) Nagrajenec bo obvestilo o nagradi prejel prek zasebnega sporočila na svojem Facebook profilu, Instagram profilu ali na svoj elektronski naslov, ki ga je posredoval ob začetku nagradne igre na spletni strani.
(2) S sodelovanjem v posamezni nagradni igri udeleženec soglaša, da ga v primeru izžrebanja organizator kot nagrajenca objavi na zidu Facebook in/ali Instagram profila in ga ob tem tudi označi (»tag«). V primeru, ko nagradna igra poteka le na spletni strani, udeleženec soglaša, da ga v primeru izžrebanja organizator kot nagrajenca objavi na tisti spletni strani, kjer nagradna igra tudi poteka.
(3) Seznam nagrajencev bo objavljen na spletni strani in/ali Facebook profilu in/ali Instagram profilu, najkasneje v treh dneh po žrebanju nagrad.
(4) Rezultati nagradne igre so dokončni. Pritožba nanje ni mogoča.
VIII. PREVZEM NAGRAD
8. člen
(1) Udeleženec je kot nagrajenec upravičen do prevzema nagrade, če ga o nagradi v dogovorjenem roku iz prejšnjega člena obvesti organizator oziroma administrator spletne strani in/ali Facebook profila in/ali Instagram profila.
(2) Nagrade so obdavčene po veljavnem Zakonu o dohodnini. Nagrajenec je zavezanec za plačilo dohodnine v skladu z Zakonom o dohodnini (drugi prejemki, med katere spadajo tudi nagrade). Akontacijo dohodnine obračuna in odvede organizator nagradne igre.
(3) Za prevzem nagrade mora nagrajenec ob pisnem pozivu organizatorja predložiti naslednje osebne podatke: ime in priimek, točen naslov stalnega bivališča, kraj bivanja, davčno številko in davčni urad, ki je pristojen za nagrajenca. Za potrebe obveščanja o prevzemu nagrade nagrajenec sporoči tudi kontaktno telefonsko številko. Če nagrajenec v sedmih dneh po datumu poslanega poziva ne predloži potrebnih podatkov, izgubi pravico do nagrade brez pravice do kakršnegakoli nadomestila.
(4) Organizator s pisnim pozivom iz prejšnjega odstavka tega člena nagrajenca obvesti o načinu prevzema nagrade. Nagrado lahko organizator na lastne stroške pošlje na naslov, ki ga sporoči nagrajenec, prevzem nagrade pa je možen tudi osebno v službenih prostorih organizatorja na Partizanski ulici 28, 2360 Radlje ob Dravi. Če nagrajenec v tridesetih dneh
Stran 4 od 5
po javni objavi nagrajencev nagrade ne prevzame, izgubi pravico do nagrade brez pravice do kakršnegakoli nadomestila. Kadar je predmet nagrade občutljiv predmet (na primer občutljiv mehanizem, steklena embalaža, embalaža, ki vsebuje tekočino in podobno) ali predmet, ki zaradi svoje teže in/ali velikosti ni primeren za varno pošiljanje po pošti, nagrajenci nagrado prevzamejo osebno na sedežu organizatorja na Partizanski ulici 28, 2360 Radlje ob Dravi.
(5) Osebe, mlajše od 18 let, morajo za prevzem nagrade, hkrati s posredovanjem podatkov iz 3. odstavka tega člena, organizatorju predložiti pisno soglasje staršev ali zakonitega skrbnika, to pa najkasneje do prevzema nagrade. Pisno soglasje lahko starši ali zakoniti skrbniki oblikujejo sami.
IX. VAROVANJE INFORMACIJ IN OSEBNIH PODATKOV
9. člen
(1) Organizator kot upravljavec osebnih podatkov spoštuje zasebnost udeležencev posamezne nagradne igre in se zavezuje, da bo z osebnimi podatki, pridobljenimi tekom nagradne igre, ravnal skrbno in jih varoval ter obdeloval v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov, Splošno uredbo EU o varstvu podatkov in Pravilnikom o varstvu osebnih podatkov, sprejetim pri organizatorju.
(2) Brez izrecne privolitve udeležencev posamezne nagradne igre organizator osebnih podatkov udeležencev ne bo posredoval tretjim osebam ali jih uporabil v druge namene, kot izključno za potrebe uspešne celostne izvedbe nagradne igre.
(3) Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za zaščito podatkov na spletnih straneh, do katerih vodijo določene povezave na spletnih straneh organizatorja, niti ne prevzema odgovornosti za morebitne napake, ki se lahko pojavijo ob posredovanju napačnih ali lažnih podatkov s strani udeležencev nagradne igre.
(4) Udeleženec nagradne igre organizatorju kot upravljavcu zbirke osebnih podatkov dovoljuje, da do preklica udeleženca oziroma do izpolnitve namena obdelave podatkov vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko posredovanih osebnih podatkov za potrebe izvedbe nagradne igre v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo EU o varstvu podatkov.
Osebni podatki v zbirki osebnih podatkov nagrajencev in namen njihovega zbiranja, obdelave, shranjevanja in uporabe so:
– elektronski naslov (za potrebe sodelovanja v nagradni igri, žrebanja in posredovanja pisnih pozivov organizatorja po nadaljnjem ravnanju v primeru upravičenosti do nagrade);
– ime in priimek, naslov in kraj bivanja (za potrebe identifikacije nagrajenca, žrebanja, obveščanja o nagradah in obveščanja o načinu prevzema nagrad ter za potrebe poročanja davčnim organom v skladu z veljavno davčno zakonodajo v Republiki Sloveniji);
– kontaktna telefonska ali GSM številka (za potrebe obveščanja v primeru kakršnihkoli težav z dostavo nagrade);
– davčna številka in davčni urad, pristojen za nagrajenca (za potrebe poročanja davčnim organom v skladu z veljavno davčno zakonodajo v Republiki Sloveniji).
(5) V času upravljanja osebnih podatkov ima vsak posamezni udeleženec možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov, skladno z veljavnimi predpisi.
Stran 5 od 5
(6) Organizator hrani podatke v računalniški obliki. Po prenehanju potrebe po vodenju podatkov ali na podlagi zahtevka nagrajenca se podatki izbrišejo.
(7) Uporabniki podatkov pri organizatorju so administrator spletne strani in/ali Facebook profila in/ali Instagram profila ter oseba, odgovorna za dostavo nagrad.
(8) S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec soglaša, da mu lahko organizator pošilja brezplačna splošna obvestila, vezana na nagradno igro, preko elektronske pošte ali telefonske številke iz 3. odstavka 8. člena teh pogojev do preklica tega soglasja oziroma do izpolnitve namena hrambe kontaktnih podatkov.
X. KONČNE DOLOČBE
10. člen
(1) Udeleženci nagradne igre hkrati s temi pogoji sprejemajo tudi pogoje in pravila Facebook in Instagram skupnosti. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nespoštovanje pogojev uporabe Facebook in Instagram skupnosti s strani udeležencev nagradne igre. Prav tako organizator ne prevzema odgovornosti za kakršnekoli posledice, ki bi nastale kot rezultat objave prispevkov na Facebook in/ali Instagram profilu.
(2) Nagradna igra ni sponzorirana s strani Facebooka ali Instagrama in ni povezana s Facebookom ali Instagramom kot podjetjem.
(3) Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb pogojev nagrade igre, če tako zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti.
(4) O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence sproti obveščal z objavami na spletni strani in/ali Facebook in/ali Instagram profilu.
(5) Vprašanja o zaupnosti in uporabi osebnih podatkov oziroma željo po dodatnih informacijah v zvezi z nagradno igro ali za dodatne informacije lahko naslovite na elektronski naslov: info@freia.si.
Kraj in datum: Radlje ob Dravi, 24.9.2018
Organizator:
Studio Freia d.o.o.